Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Break the Fight Oy:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luotu määrittelemään miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen varmistetaan harrastus- ja esitystoiminnassa. Suunnitelma on tarkoitettu Break the Fight Oy:n harrastusten ohjaajille, esiintyjille ja muille Break the Fight Oy:n työntekijöille tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten toimintatapojen tueksi.

Suunnitelma on luotu 2024 ja suunnitelma on voimassa 2024 - 2026.

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Break the Fight Oy:n toiminnassa

 

Tasa-arvo

Tasa-arvolla tarkoitetaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolaki (laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta  609/1986) kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

 

Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki yksilöt ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä.

 

Syrjinnän ja häirinnän eri ilmenemismuodot

Syrjinnän kielto on osa Suomen lainsäädäntöä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Syrjinnällä tarkoitetaan tarkoitetaan eri asemaan asettamista esimerkiksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Syrjintää on myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella. 

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Häirintää on mm. henkinen ja fyysinen kiusaaminen, uhkailu, ahdistelu, nimittely ja sellainen kohtelu, jonka häirinnän kohde kokee loukkaavana tai epämiellyttävänä.

 

Toiminnan arvot

 

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus

BTF-toiminnassa kunnioitetaan erilaisuutta. Kaikkia ihmisiä arvostetaan yksilöinä kansallisuuteen, kieleen, etniseen taustaan, uskontoon, kulttuuriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä kaikille avointa henkilön omaan aatesuuntaan katsomatta. Toiminta perustuu vertaisuuteen ja keskinäiseen tukeen, antaen kaikille samanlaiset mahdollisuudet lähtökohdista riippumatta. Jokainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi samanarvoisesti.

 

Vastuullisuus

Toiminnassa tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja itsetuntemusta taiteen keinoin. Toiminnan taidekummit ja taidenuorisotyöntekijät ovat koulutettuja taiteen, hiphop-kulttuurin ja nuorisotyön ammattilaisia. BTF-taideohjaajat saavat säännöllisesti tietoa koulutusmahdollisuuksista taidekasvatuksellisissa ja pedagogisissa taidoissa. BTF-taideohjaajat noudattavat Turvallisen Tilan sääntöjä, luoden turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsen ja nuoren on turvallista ilmaista itseään. Toiminta perustuu taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimustietoon.  

 

Luottamuksellisuus

Toiminnassa toteutetaan luottamuksellisuutta esimerkiksi BTF-taideohjaajan ja ohjattavan välillä. Ohjauksissa työskennellään alaikäisten ja heidän henkilökohtaisten tarinoiden ja kokemusten kanssa, tiedot pidetään luottamuksellisina. Ohjaajat perehdytetään toimintaan ja omaan rooliinsa vastuullisina aikuisina kertomalla heille miten lasten ja alaikäisten kanssa toimitaan. Jos alaikäiseen kohdistuu selkeä rikos, niin ohjaajan tehtävä on ilmoittaa tästä viranomaisille. Täysi-ikäisten kanssa asia on toinen, tällöin voidaan ohjata rikoksen uhri avun ja viranomaisten pariin, mutta heidän tietämättään ei voi  tehdä ilmoitusta esim. rikoksesta heitä vastaan. Nuorten kanssa keskusteltaessa on selkeästi ilmoitettava, että keskustelu on luottamuksellista ohjaajan ja nuoren välillä. Luottamuksen rakentaminen perustuu avoimeen ja selkeään vastavuoroiseen kommunikointiin.

 

Itseohjautuvuus

BTF-taideohjaaja muotoilee sisällön ryhmäkohtaisesti ryhmän toiveiden, tahtotilan ja osaamisvalmiudet huomioiden. Lapsia ja nuoria kannustetaan itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja toimintaan. BTF-taideohjaajat tukevat ryhmäläisiä ratkaisukeskeiseen ja avoimeen kommunikaatioon. Itseohjautuvuuteen kannustetaan ohjaajan oman esimerkin kautta, toisia kunnioittaen ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

 

Vaikuttavuus 

Toiminnassa lapsille ja nuorille annetaan työkaluja käsitellä itselle tärkeitä aiheita, tukien heidän itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittymistä. Toimintaan on kehitetty taidenuorisotyön malli, joka edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee koulukiusaamista. Toimintaa kehitetään ja suunnataan tutkimustuloksiin pohjautuen. Vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti resurssien suomissa puitteissa. Vaikuttavuutta mitataan säännöllisesti määrällisten ja laadullisten mittareiden keinoin, joita olemme oppineet kahden Nuorisotutkimusseuralta tilatun tutkimushankkeen kautta vuosien 2017-2021 välillä. Mittareina käytetään kyselyitä, keskusteluja ja esiintyjien sekä ohjaajien havaintoja. Esitysten ja muun harrastustoiminnan  katsoja- ja kävijämäärät raportoidaan exceliin. 

 

Laadukkuus 

Taidekummeina ja taidenuorisotyöntekijöinä toimivat taiteen ja hiphop- kulttuurin ammattilaiset, joilla on vahva pedagoginen osaaminen. Heillä on laaja kokemus niin taiteilijoina kuin ohjaajina ja pedagogisessa työssä toimimisessa. Uudet BTF-taidekummit ja taidenuorisotyöntekijät sekä harrasteohjaajat perehdytetään tehtäviinsä, jolloin varmistetaan yhteneväinen laatu kaikkialla toiminnan työpajoissa ja ohjaustilanteissa. Taidekummien ja taidenuorisotyöntekijöiden koulutuksessa käytetään apuna taidekasvatuksen ja taiteen tekemisen hyvinvointivaikutusten tutkimuksia. Työhön liittyviä ohjaustilanteita puretaan, tutkitaan ja mitataan säännöllisesti kollegiaalisesti henkilökunnan kesken kehityspalavereissa kuin myös työhyvinvointia ennaltatukien työyhteisövalmennuksissa.

 

Harrastustoiminnan laatukriteerit toiminnassa 

 

Matalan kynnyksen periaate

Break the Fight! toiminnan ydineetokseen kuuluu maksuttomien matalankynnyksen harrastetoimintojen ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen lapsille ja nuorille. Tasa-arvo, monimuotoisuus, monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastaisuus ovat toimintamme perusarvoja.  

 

Yhdenvertaisuus

Lapset ja nuoret kohdataan yksilöinä ja yksilöllistä tukea tarvitsevat otetaan toiminnassamme huomioon. Teemme aktiivista yhteistyötä koulun henkilökunnan, paikallistoimijoiden, nuorisotalojen ja alueen vanhempien kanssa. Kaikki lapset ja nuoret seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta ovat yhdenvertaisesti tervetulleita toimintaamme mukaan.

 

Lapsi ja nuorilähtöisyys

Toiminnassamme noudatetaan lapsi- ja nuorilähtöisyyttä mm. kysymällä lasten ja nuorten toiveita harrastetoimintojen teemojen ja aihepiirien käsittelyssä. Millaisia asioita lasten ja nuorten mielissä liikkuu ja kuinka näitä voidaan kanavoida taiteen tekemisen kautta. Vaikeiden tunteiden käsittelyä helpottaa taidelähtöiset menetelmät. BTF- taideohjaajamme ovat turvallisia aikuisia, joiden kanssa voi keskustella itseä pohdituttavista asioista ja tehdä yhdessä taidetta niistä aiheista, jotka mietityttää. Olemme käsitelleet taidetoimintojen kautta mm. koulukiusaamista, ilmastonmuutosta, kaveruutta ja yksinäisyyttä. 

 

Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Toiminnassamme noudatetaan turvallisen tilan perussääntöjä. Ketään ei saa syrjiä tai haukkua. Kiusaamistapauksissa selvitetään asiaa tarvittaessa yhteistyössä myös kouluhenkilökunnan tai huoltajien kanssa. 

 

Harrastamisen ilo, hyvä yhteishenki ja kaveruus 

BTF-toiminnassa tärkeintä on pitää hauskaa yhdessä mielekkään tekemisen parissa. Emme halua harrastustoiminnan perustuvan kilpailuasetelmalliseen tai arvottavaan tekemiseen, vaan toimintamme pyrkii taidekasvatuksellisin menetelmin kohtaamaan tunteita, ajatuksia ja oivalluksia elämästä; iloista ja suruista. Tunnekasvatusmenetelmät ovat osa BTF- harrastetoiminnan ydintä.

 

Ohjeet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

 

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuus toiminnassamme on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia. Pyrimme siihen, että toimintamme olisi osallistujille mahdollisimman helposti saavutettava ja mahdollisuuksien mukaan esteetön. Tarjoamme matalan kynnyksen saavutettavaa esitys- ja harrastustoimintaa. Suurin osa toimintaamme on lapsille ja nuorille maksutonta, ja otamme tiedotuksessa ja ilmoittautumisissa huomioon kielirajoitteet ja teknologian osaamisen haasteet.

Täydellinen esteettömyys ei aina ole mahdollista, mutta otamme toiminnassamme huomioon kognitiiviset ja motoriset rajoitteet. Selvitämme ennen tapahtumia tilan mahdollisen esteettömyyden tai siihen liittyvät haasteet ja tiedotamme asiasta tapahtuman viestinnän yhteydessä.

Nettisivumme on tehty EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Muiden digitaalisten palvelualustojemme suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon helppokäyttöisyys, sisällön ymmärrettävyys, tekninen saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys.

 

Turvallisen tilan periaatteet

Turvallisen tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

Turvallisen tilan periaatteet:

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
 • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

(lähde: Suomen YK-liitto - Turvallinen tila)

 

Ohjeet syrjintään, häirintään ja vihapuheeseen puuttumiseen

BTF-toiminnassa on nollatoleranssi kiusaamiselle, syrjinnälle ja suvaitsemattomuudelle. Jos kiusaamista kuitenkin ilmenee toimitaan seuraavasti.

 1. Pysäytä tilanne
 • Pysäytä meneillään oleva häirintä vetoamalla tilan/toiminnan arvoihin/sääntöihin. Voit sanoittaa tilanteen (”sovimme yhdessä, että harrastuksissa ei saa syrjiä ja häiritä, ja tämä toiminta on syrjintää/häirintää”) tai esittää kysymyksiä (”Sovimme yhdessä, että kaikki saavat olla täällä sellaisia kuin ovat. Miten ajattelen tällaisen puheen vaikuttavan tilan ilmapiiriin?”).
 • Osoita tukesi kohteelle tilan arvojen kautta (”täällä kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat eikä kenenkään pidä kohdata häirintää”).
 1. Keskustele
 • Syrjinnän kohteen tukemiseksi ja häirinnästä vapaan tilan luomiseksi on tärkeää keskustella tapahtuneesta eri osapuolten kanssa. Keskustelut on syytä pitää pian tapahtuman jälkeen, mutta niissä tärkeämpää on turvallinen keskustelutila kuin nopeus.
 • Keskustelu syrjinnän kohteen kanssa: kerro hänellä, että syrjintä ei ole hänen vikansa ja että olet hänen tukenaan. Varmista, että hän on kunnossa ja keskustele miten hän haluaa, että asiaa käsitellään. Ole tukena.
 • Keskustelu tekijän kanssa: Älä tuomitse ihmistä vaan teko. Kysy miksi hän toimi niin ja huomasiko hän, että teko oli loukkaava. Mikäli teko kohdistui johonkin tiettyyn ryhmään, esitä kysymyksiä mihin hänen käsityksensä kyseisestä ryhmästä perustuvat.
 • Keskustelu muiden nuorten kanssa: Kerratkaa yhteisiä sääntöjä ja arvoja. Keskustelkaa mitä jokainen voi tehdä tällaisissa tilanteissa.
 1. Toimikaa yhdessä
 • Kerro työyhteisössäsi mitä tapahtui ja miten toimit. Pohtikaa yhdessä rakentavasti vaihtoehtoisia tilanteeseen puuttumisen tapoja.
 • Sopikaa yhdessä jatkotoimenpiteistä sekä tapauksen käsittelyssä että yleisessä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Jakakaa vastuuta.

(lähde: Matti Jutila - Miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä?)

 

Työntekijöiden kouluttaminen

Perehdytämme työntekijämme tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen arvojemme mukaiseen toimintaan, ja jaamme työntekijöillemme tietoa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä koulutuksista ja kursseista. 

 

Suunnitelman toteutus, seuranta ja arviointi

Break the Fight Oy:n toimitusjohtaja ja hallitus seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalun avulla ja vastaa suunnitelman päivittämisestä.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkaluBreak the Fight -logo musta

Tavaramerkit:
Break the Fight® on tavaramerkkirekisteröity kulttuuripalvelukonsepti vuodesta 2014.
Break the Fight (kuvio+sanat) -tavaramerkki:
Suomalainen tavaramerkki nro 262196
EU-tavaramerkit nrot 018207772 ja 018953373

Taidenuorisotyö® on tavaramerkkirekisteröity sanamerkki sekä (kuvio + sana) tavaramerkki vuodesta 2023.
Tavaramerkki nrot 285036, 285307 ja 285037

Break the Fight Oy,
Y-tunnus 3134291-9
Toimitusjohtaja
Arja Tiili
+358 50 375 67 28
arja.tiili@breakthefight.com
PL 1, 00981 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Helsingin kaupungin tunnus.
HSM_logo_pysty_sininen
OKM LOGO
jasenlogo
Taiteen edistämiskeskuksen logo.
Saavutettavampi_harrastus_musta_pysty
LOGO_SILVER_TEXTRIGHT_BLACK_FI_1080x265_434951